ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

ອຳນວຍການ

                                        ຊື່: ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ອ້ວນປໍມະນີ
                                        Name: Phongsavat OUYPORMANY
                                        ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາໂທ
                                        ສາຂາວິຊາ: ແຜນທີ່ພູມສາດ
                                        ຈົບຈາກປະເທດ:
                                        ເບີໂທ:
                                        Email:

ຮອງອຳນວຍການ

                                     ຊື່: ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ສຸລິຍະວົງ
                                     Name: Bounthanorm SOULIYAVONG
                                     ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ
                                     ສາຂາວິຊາ: ສຳຫຼວດວັດແທກ
                                     ຈົບຈາກປະເທດ:
                                     ເບີໂທ:
                                     Email:


ຮອງອຳນວຍການ

                                      ຊື່: ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ສີນຸວົງ
                                      Name: Souksavanh SEENOUVONG
                                      ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິຍາໂທ
                                      ສາຂາວິຊາ: ຂຸດຄົ້ນແຮ່ໃຕ້ດິນ
                                      ຈົບຈາກປະເທດ:
                                      ເບີໂທ:
                                      Email:

 

 ຫົວໜ້າ ພະແນກຈັດຕັ້ງ

                                     ຊື່:
                                     Name:
                                     ວຸດທິການສຶກສາ:
                                     ສາຂາວິຊາ:
                                     ຈົບຈາກປະເທດ:
                                     ເບີໂທ:
                                     Email:


 
ຫົວໜ້າ ພະແນກວິຊາການ

                                  ຊື່:
                                  Name:
                                  ວຸດທິການສຶກສາ:
                                  ສາຂາວິຊາ:
                                  ຈົບຈາກປະເທດ:
                                  ເບີໂທ:
                                  Email:

 ຫົວໜ້າ ພະແນກບໍລິຫານ

                                    ຊື່:
                                    Name:
                                    ວຸດທິການສຶກສາ:
                                    ສາຂາວິຊາ:
                                    ຈົບຈາກປະເທດ:
                                    ເບີໂທ:ພ
                                    Email:

 ຫົວໜ້າ ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

                                ຊື່:
                                Name:
                                ວຸດທິການສຶກສາ:
                                ສາຂາວິຊາ:
                                ຈົບຈາກປະເທດ:
                                ເບີໂທ:
                                Email:

 
 
ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາ IT ພູມສັນຖານ

                               ຊື່:
                               Name:
                               ວຸດທິການສຶກສາ:
                               ສາຂາວິຊາ:
                               ຈົບຈາກປະເທດ:
                               ເບີໂທ:
                               Email:

 
ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາກໄຟຟ້າ

                               ຊື່:
                               Name:
                               ວຸດທິການສຶກສາ:
                               ສາຂາວິຊາ:
                               ຈົບຈາກປະເທດ:
                               ເບີໂທ:
                               Email:

 
  ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາແຜນທີ່

                                 ຊື່:
                                 Name:
                                 ວຸດທິການສຶກສາ:
                                 ສາຂາວິຊາ:
                                 ຈົບຈາກປະເທດ:
                                 ເບີໂທ:
                                 Email:

 
  ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່

                                ຊື່:
                                Name:
                                ວຸດທິການສຶກສາ:
                                ສາຂາວິຊາ:
                                ຈົບຈາກປະເທດ:
                                ເບີໂທ:
                                Email:

ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາຊອກຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່

                               ຊື່:
                               Name:
                               ວຸດທິການສຶກສາ:
                               ສາຂາວິຊາ:
                               ຈົບຈາກປະເທດ:
                               ເບີໂທ:
                               Email:

 ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

                                 ຊື່:
                                 Name:
                                 ວຸດທິການສຶກສາ:
                                 ສາຂາວິຊາ:
                                 ຈົບຈາກປະເທດ:
                                 ເບີໂທ:
                                 Email:


ຫົວໜ້າ ພາກວິຊາ ສ້າງຄູ

                                ຊື່:
                                Name:
                                ວຸດທິການສຶກສາ:
                                ສາຂາວິຊາ:
                                ຈົບຈາກປະເທດ:
                                ເບີໂທ:
                                Email:


1 comment:

  1. ທ່ານ ບຸນໃຈ ບູ່ຕາວົງ ຄ່ອຍຖືກ

    ReplyDelete